שימו לב:
enable אינה מספקת שירותי תמיכה עבור תוסף הנגישות. התוסף מספק חלק מדרישות הנגישות ולא את כולן ואינו מתיימר ואינו מיועד לעמוד בתקן כזה או אחר בתחום הנגישות.

הסכם / תקנון שימוש

1.כללי

הכותרת בהסכם – תקנון, זה הוספו לשם הנוחות  בלבד.

ENABLE הוא תוסף חינמי המיועד לסייע בהנגשת תכני אתרי אינטרנט לטובת בעלי לקויות שונות ("ENABLE" או "התוסף"). הגורם אשר נרשם באתר וקיבל את הזכות להתקנת התוסף יקרא להלן ולעתים גם: "המשתמש הרשום" או "המשתמש".

התקנתו של התוסף והשימוש בו כפופים לתקנון - הסכם זה, ולמדיניות הפרטיות המפורסמת באתר שהינה חלק בלתי נפרד ממנו. עליכם לקרוא בעיון מסמכים אלו, לוודא שהינכם מבינים את המפורט בהם וכי הינכם מסכימים להם. אם אינכם מסכימים לדברים, או אינכם משוכנעים שהינכם מבינים דבר מה, אל תתקינו את התוסף ואל תעשו בו כל שימוש. ישנם לא מעט פתרונות ודרכים לשפר את נגישות אתר האינטרנט שלכם, ופתוחה בפניכם הדרך לעשות בהם שימוש.

ENABLE פועל ברוח חלק מן האלמנטים הנדרשים בחלק מן התקנים השונים בנושא ההנגשה, אך אין בו כדי לעמוד במלוא דרישותיו של תקן כזה או אחר ובהוראות הדין השונות וזה אינו יעודו, ועל המשתמש לפנות למומחה לנגישות ולטפל בהתאמת האתר הרלבנטי לדרישות הדין השונות או להשתמש בפתרונות מתאימים. למען הסר ספק יודגש כי "הצהרת הנגישות" המופיעה בתוסף אינה במקום הצהרת נגישות מלאה ומפורטת, וספציפית, לאתר הספציפי שבו מותקן התוסף וחשוב גם לזכור כי הדין קובע חובות שונות, דוגמת פרסום הסדרי הנגישות בעסק עצמו והוראות נוספות שיש למלאן.

ENABLE שומרת לעצמה את הזכות להפסיק פעילותו של התוסף בכל עת (לרבות למשתמש ספציפי), להשביתו לצורך עבודות תחזוקה, שיפור או מכל סיבה אחרת, לשנות את אופן פעולתו, לשנות את תנאי ההתקשרות, לשנות את הפונקציות והפיצ'רים הקשורים בו וכן לשלוח למשתמשים בו, מעת לעת, הודעות, הצעות ופרסומות הקשורות למוצרים ושירותים בתחום האינטרנט, כמו גם בנושאים קהילתיים וחברתיים ואשר ENABLE מבקשת לקדם.

 

2.אבטחה, סיכוני סייבר

למרבה הצער, גם תוסף ENABLE אינו חסין מפני תקלות, טעויות, תקיפות סייבר וניצול לרעה; במקרים שונים יכולה תקלה, טעות אנוש, תקיפת סייבר או זיהוי חולשה בתוסף כדי להוות פתח לגרימת נזק לאתר שבו הוא מותקן, השבתתו, גניבת מידע ועוד.  פגיעות כאלה עלולות להתרחש ולגרום לפגיעה תדמיתית ומסחרית, ולגרום חלילה לנזקים. על כן, בהתקינו תוסף זה, מאשר המשתמש ומצהיר כי מודע הוא לדברים אלו, לקח ושכלל סיכונים אלו בחשבון ובחן את השלכותיהם היטב, וכן, ובשים לב לסוג התכנים, טיב העסק וההשלכות על תפקודו, ערך את ההתאמות הנדרשות על מנת לשפר את ההגנה על האתר שלו ואת צמצום הסיכונים ובכלל זה התייעץ עם מומחה אבטחה ותשתיות בעניין. המשתמש מבהיר ומצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה בעניין זה כנגד ENABLE או מי הקשור אליה.

בין יתר הפעולות שעל המשתמש לבצע על מנת להקשות על ניצול לרעה של התוסף על ידי תוקפים פוטנציאלים, הינו לוודא שבאתר שלו מותקנת ומיושמת מדיניות CSP נכונה, וכאשר מחושב ה- SHA256 של הקובץ, ונמצא שהקובץ שונה מהקובץ המקורי, לא יטען הסקריפט שעבר שינוי. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם מומחה אבטחה בעניין זה.

  1. שימוש בתוסף

אין לעשות שימוש מסחרי בתוסף ואין לעשות בו כל שימוש שונה מיעודו המקורי.

ניסיון לגבות תשלום עבור התקנתו, או השימוש בו, בצורה כלשהי, ישירה או עקיפה, נאסר בתכלית האיסור ויהווה הפרה חמורה של הסכם זה. למעט במקרים חריגים, התנהלות בנוגע לתוסף תעשה מול המשתמש הרשום ולא מול כל גורם אחר. על כן פניותיו של גורם שאינו המשתמש הרשום - לא יענו.

ניצול לרעה של ENABLE בכל דרך שהיא, לרבות ניסיון להעתיקו, לשכפלו, להתחזות לבעלי הזכויות בו, לשבשו, לגרימת חבלה בו, לשימוש בו כדי לפגוע באחר, להשיג מידע על אחרים, יביא להפסקת אישור השימוש בו ולפי העניין לנקיטת הליכים משפטים.

ENABLE אינה מתחייבת ליתן שירותי תמיכה בקשר לתוסף, ועל המשתמש להביא בחשבון עניין זה ולשקול אותו במסגרתו החלטתו אם לעשות שימוש בתוסף, אם לאו.

 

 

  1. הגבלת אחריות וסמכות שיפוט

המשתמש מבהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, תהא אשר תהא, לפיה זכאי הוא מENABLE או מכל גורם הקשור אליה לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו בקשר כזה או אחר להתקנה או לשימוש בתוסף. תנאי זה הינו יסודי ובסיסי, והמשתמש מאשר כי ידוע ללא הבטחת דברים אלו, לא היה ENABLE עומד לרשותו באופן הקיים והמוסדר בהסכם זה. ככל שתנאי זה, כמו התנאים האחרים, אינו נראה למשתמש סביר, ואין הוא מסכים לו בלב שלם, מתבקש הוא שלא לאשר הסכם זה, לא להתקין את התוסף ולא לעשות בו שימוש.

מוסכם בין הצדדים כי כל המחלוקות ו/סכסוכים בין הצדדים להסכם זה שיתגלעו בקשר להסכם זה ו/או ביצועו, לרבות לאחר שפסק המשתמש לעשות שימוש בתוסף מכל סיבה שהיא, יתבררו במסגרת הליך בוררות בפני "המוסד הישראלי לבוררות עסקית (ע"ש פרופ' ס. אוטולנגי)" (להלן – "המוסד"). ככל שלא יסכימו הצדדים על זהותו של הבורר מתוך רשימת הבוררים של המוסד, ימונה הוא על ידי יושב ראש המוסד.

על הבורר להיות בקיא בתחום האינטרנט והטכנולוגיה. הבוררות תתקיים בתל אביב במשכן המוסד. הצדדים ישלמו את שכרו של הבורר בחלקים שווים. הליכי הבוררות יהיו חשאיים וחסויים. על הבוררות יחולו הוראות חוק הבוררות, תשכ"ח – 1968, והתוספות והתקנות שהותקנו מכוחו. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחי. על הבורר החובה לנמק את החלטתו. לבורר תהא הסמכות להורות על הטלת סעדים זמניים לרבות להטיל חובה להפקדת ערובה להוצאות ההליך.

פסק הבורר יהיה ניתן לערעור על פי סעיף 21א לחוק. ביקש צד לערער על פסק הבוררות כאמור, יודיע על כך תוך עשרה ימים לצד השני, ויגיש בקשה, לא יאוחר מ14 ימים מיום ניתן פסק הבוררות נשוא הערעור, לראש המוסד למינוי בורר יחיד להליך הערעור. לבורר בערעור הסמכות להורות על סעדים זמניים, לרבות הפקדת ערובה להבטחת ביצוע פסק הבוררות. הוראות סעיף זה מהוות הסכם בוררות מחייב בין הצדדים לכל דבר ועניין. המשתמש מצהיר ומבהיר כי ידוע לו כי סעיף זה הינו מהותי ובסיסי.

בתי המשפט שבמחוז תל אביב ומרכז הם בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל עניין הקשור לבוררות ולעניינים נוספים ככל שיידרשו בקשר להתקשרות שבין הצדדים.